2018. január 22., hétfő

Technikai fejlődés és az ember sorsa.
Roska Tamás professzor a csúcstechnológiáról és a fél kiló kenyérről.

 

A világiaknak adható legmagasabb vatikáni kitüntetésben, a Nagy Szent Gergely Rend nagykeresztjének civil fokozatában részesült Roska Tamás, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karának alapító professzora. A hetvenéves kutató-tudós nemrégiben, Énekeljetek az elmétekkel címen kiadott könyvében a technikai fejlődés és az ember sorsának összefüggéseihez közelít - a tudós és a nemzedékeket nevelő tanár szemszögéből. Beszélgetésünk során ugyancsak ezekről a kérdésekről esett szó.

Ön tizenöt éves volt, amikor Neumann János, a számítógép atyja meghalt. Mikor ismerkedett meg a számítógéppel, az informatikával?

 

Tizenhárom éves koromban kiváló általános iskolai fizikatanárom megbabonázott az elektronikával. Ez olyan mértékben megragadta a fantáziámat, hogy a család meglepődött - édesapám, nagyapám is sebész volt -, amikor kiderült, hogy villamosmérnök, ahogy akkoriban mondták, rádiómérnök akarok lenni.A számítógéppel az egyetemen találkoztam. Kozma László egyik hazai úttörője volt ennek a területnek. Korábban külföldön az egyik első - még relés - számítógépek születésénél bábáskodott. Személyében olyan valaki tanított, aki egyben kutatója volt szakterületének.
A számítógéphez tehát az elektronikán, később a számítógéppel támogatott elektronikus áramkörtervezésen keresztül jutottam el.

Egyesek szerint az informatika - vagy milyen egységes fogalommal lehetne ezt az egész területet megragadni? - olyan önmagát építő és fejlesztő tudományág, amely még saját tárgyát sem tudja megfogalmazni.

 

Ennek a félreértésnek az egyik oka az, hogy Nyugat- Európában, aztán Magyarországon az informatika szó és használata aligha alakult szerencsésen. Neumann János után a számítógép rendszertechnikája a közelmúltig lényegében nem változott. Az erre épülő számítógép-tudományt, szoftvertechnikát és ezek széles körű alkalmazását Európában informatikaként fordították. Az évtizedeken át nagyjából azonos elvű hardveren folytatott, programozással kapcsolatos tudástechnikáról volt szó. Nálunk 1988-89 táján műszaki informatika néven előbb Veszprémben, majd Budapesten alakult meg az új egyetemi mérnöki szak.

Az informatika körül rengeteg tévhit kering. Egyrészt, mert ehhez - gondolják - mindenki ért, hiszen használják a gépeket, ha másként nem, írógép helyett. A programozás terén - a szoftvertechnológiát illetően - pedig azért több a félreértés, mert emberközeli mesterség volt: a programozásba az innováció és a gondolkodás szinte napról napra beépült. A programozás nálunk - kissé szerencsétlenül - túlságosan elvált a hardverismerettől. Két-három éve változott meg a helyzet, amióta sok milliárd tranzisztort vagyunk képesek egyetlen chipen elhelyezni. Ezzel új időszámítás kezdődött a számítástechnikában. Arra a kérdésre tehát, hogyan határozza meg magát az információs technológia, sokkal világosabb definíciót jelent a villamos- és számítógép-mérnökség, s emellett jelenik meg a szűken vett informatika, a szoftvertechnológia és a széles körű felhasználás. Mi tudatosan információs technológiai kar
vagyunk, a hardver, szoftver és alkalmazások együtt, meg még valami más - az idegtudománnyal, az agykutatással, a genetikával való kapcsolat, illetve a bionika. Az utóbbi alapszak jellegű oktatását Európában először mi indítottuk el.

Egyre többet beszélnek az informatikában a virtuális világ kialakulásáról.

 

Ez az egyik legnagyobb kihívás, elsősorban a fiatalok világában. Egy könyv olvasása - akár nyomtatott, akár elektronikus legyen -, aktív szellemi erőfeszítést és fantáziát igényel. Amikor azonban a külső világ kizárólag képi formában jelenik meg, az emberek jó részét „bekeríti" a megkapó, érdekes látvány, s olyan érzés és hamis tudat alakul ki bennük, mintha részesei lennénk a valóságnak. Amikor - sokféle okból - tömegesen elmagányosodnak a fiatalok, a virtuális világ válik az egyik pótszerré.

S ez olyan mértéket ölthet, amikor már kialakul a függés.

 

Az internetfüggést Amerikában felvették a betegségek listájára. Hogyan lehet védekezni ez ellen? A közösségépítés az egyik legjobb ellenszer: a családi és az iskolai közösség, a szerencsésebbek számára pedig egyéb, értékorientált közösségek is, például hittancsoport, kórus, kirándulások stb.

A technikai-technológiai fejlődés során a mindennapi élet működése egyre inkább áttevődik a láthatatlan, távirányítós síkra. Nem jutunk-e el oda, hogy olyan fokú bonyolultság jön létre, amely adott pillanatban ránk omlik?

 

Találkozunk erre utaló látványos példákkal. Az egyre összetettebb berendezések környezeti rizikója valóban nagy. Ma olyan objektumok - gyárak - működnek, amelyekben a környezeti katasztrófák megelőzése érdekében legalább annyi energiát kell fordítani a számítógép vezérelte berendezések és folyamatok hibáinak kiküszöbölésére, mint egy atomreaktorban.
Emlékszem, Berkeley-ben - ahol sok éven át kutattam az év egy részében - elmentem vásárolni, de hirtelen áramszünet lépett fel. Megállt az élet, semmi nem működött, nem tudtam vásárolni egy fél kiló kenyeret... Valóban megélhetjük adott helyzetben, hogy ha a számítógép felmondja a szolgálatot, mindennek vége...

Valakitől tanácsot kértem, hová mentsem el számítógépen írott anyagaimat. A következőt tanácsolta: nyomtassam ki őket, és a papírlapokat helyezzem el íróasztalom fiókjában. Ha nem lesz tűzvész, ezer évig megmaradnak...

 

Nemrég nagyon kedves ajándékot, egy több száz éves könyvet kaptam. A huszonöt évvel ezelőtti diszkeket viszont olykor már nem tudják leolvasni... Erre persze megtalálták azért a megfelelő technológiai eljárásokat.

Nem kell szembenéznünk azzal, hogy a műszaki-technikai tudás előreszaladt, s az emberi psziché még nem alkalmazkodott eléggé ehhez a tudáshoz?

 

Erre aligha adhatunk egyértelmű választ, de tény, hogy a számítógépes világban, az internet korában kellő önkontroll hiányában mintha egyre nagyobb szellemi zűrzavar hatalmasodna el
a világhálón. Honnan tudjuk, igaz-e vagy hamis, amivel ott találkozunk? Az interneten lévő angol nyelvű szövegek jelentős részét például rossz angolsággal írják...

Sokan a világhálóról levett adatokat és megállapításokat abszolút megbízható tudásként fogadják el.

 

A diákok között gyakori tévhit, hogy ha valamit kinyomtatnak a Google-ról, akkor azt már tudják is. Nincs szükség további figyelemre, tanulásra. Pedig általában megbízhatatlan, hamar elszálló, felszínes tudást jelent ez, amely a röpke átolvasás során nem válhat az ember sajátjává. Doktoranduszaimnak azt szoktam tanácsolni, hogy hetente legalább két napon ne kapcsolják be a gépet. Ha ugyanis állandóan szörföznek a világhálón, nincs idejük gondolkodni, tanulni, saját ötleteket kitalálni.

"Szellemi környezetszennyezésnek lehetünk tanúi. A televízió például rendkívüli mértékben tönkreteszi a kreatív gondolkodást - nem csak fiatalkorban."

Amit nem elmélkedünk át, nem próbálunk ki, az nem válik készségszintű ismeretté, hamar elfelejtjük, és semmivé válik.

XVI. Benedek pápa Szeretet az igazságban (Caritas in veritate) kezdetű enciklikájában a következőre hívja fel a figyelmet: utat téveszt a népek fejlődése, ha az emberiség úgy véli, képes a technika csodájának kiszolgáltatva újjáteremteni önmagát. Ez a technika útján való önmegváltás kísértése lenne?

 

A VI. fejezet szinte a mi karunk számára íródott! Visszatérve a kérdésre: mindenesetre szellemi környezetszennyezésnek lehetünk tanúi. A televízió például rendkívüli mértékben tönkreteszi a kreatív gondolkodást - nemcsak fiatalkorban. Az amerikai pszichológiai társaság évtizedekkel ezelőtt kiáltvánnyal fordult a szülőkhöz: öt-hat éves korukig ne engedjék a gyerekeket a televízió elé.
Az elmélyült tanulásnak és gondolkodásnak nincs alternatívája. Ma nagyobb előnyt jelent, mint valaha. Évekkel ezelőtt igen megragadott Edith Stein egyik könyve. Rádöbbentett arra, mit jelent valójában az elmélyült szellemi élet.
Nemrégiben egy olyan kontemplatív (szemlélődő) szerzetes nővérrel beszélgettem Kaliforniában, aki természettudományokból szerzett diplomát, kutatói múlt után lett szerzetes. A nővér egy barátom révén ismerte a mi budapesti karunkon folyó munka lényegét: hogy a természet- és műszaki tudományok, a humán és élettudományok szintézisére törekszünk az evangéliumi emberkép fényében.
A beszélgetés során megfogalmazott erre vonatkozóan néhány lényeges gondolatot. Azon tűnődtem, milyen mélységből származnak ezek? Hogyan válik a valódi világ megismerőjévé az ember? S ebben a nyelvnek, a kifejezőkészségnek óriási szerepe van. Ezért kell beszélgetnünk egymással. Ezért kell verseket tanulnunk. Az a tizennyolc éves fiatal, aki nem ismer legalább száz verset, aligha képes jól, érthetően kifejezni magát. Az anyanyelvben olyan erő lakozik, amely aligha vagy csak nehezen helyezhető át egy másik nyelvbe.

Az emberiség hajlamos a fejlődést a technikai-technológiai fejlődéssel azonosítani - mint ahogyan gazdasági téren a mindig bővített újratermeléssel. S akkor hol marad az ember valódi sorsa?

 

Vegyük csak a legutóbbi pénzügyi válságot, amely súlyos kérdéseket vetett fel. Egyrészt a megfelelő tudás hiányát, másrészt a morális felelőtlenséget. Tudjuk, hogy akik sok milliárd dolláros de facto csalásokat követtek el, kibújtak a nemzetközi ellenőrzés alól, teljesen gátlástalanul működnek. Azt 

olvashatjuk, évi három-négy milliárd dollárt nyertek a semmin!
A GDP csak az egyik közgazdasági paraméter, de mi határozza meg az életmódot, az életminőséget? Miben mérhető egy ország életmódbeli gazdagsága? Magyarországon nyolc év alatt, ha jól tudom, egymillióról hárommillióra nőtt a létminimum alatt élők száma. Ez rettenetes! Nem lehetne egyszerűbben, szolidárisabban élni? Nagy kihívás ez, a keresztény családok és közösségek számára különösen.

Hogyan lehetne a tudományos-technikai civilizációt humanizálni?

 

Karunk 1998-as megszervezésétől kezdve a csúcstechnológia csúcsával foglalkozunk. De mi ezt úgy fogalmazzuk meg: emberközpontú és természet motiválta információs technológiát tanítunk és kutatunk. Ez utóbbi azt is jelenti: a számítógépek annyira összetetté váltak, hogy az idegrendszerről való tudás és a genetikai ismeretek segítenek abban, hogy olyasmit tudjunk tervezni, ami működőképes ebben a komplexitásban, a sok ezer processzoros chipekből épített számítógépek világában.

Morálisan hogyan viszonyul az ember az általa kifejlesztett csúcstechnológiához?

 

Erre is választ találunk a már említett Szeretet az igazságban kezdetű enciklikában. Erre is gondolva májusban amerikai-magyar szimpóziumot szerveztünk a következő tartalommal: az emberi méltóság az akadémiai világban - kihívások a természettudomány, a műszaki tudomány és az orvostudomány határán. Az agykutatással és a genetikával kapcsolatos fölvetéseket, illetve az emberi megismerést és a világképet állítottuk a középpontba.Az emberiség új ismeretekre tesz szert azáltal, hogy molekuláris szinten megértjük az élet egy részét, s egészen új helyzetet teremt, hogy molekuláris, sőt néhol atomi szinten, nanométerekben mért nagyságú szerkezetekkel be is tudunk avatkozni.
Új kezdeményezés a Collegium Esztergom életre hívása, amelyet alapvető tanulmányok multidiszciplináris intézeteként lehet meghatározni. Kiemelkedő kutatók és fiatal tehetségek különböző tudományterületek együttműködése révén reflektálnak fontos kérdésekre. Ebben kiemelt szerepe van az élettudományoknak és a bionikának.

Melyek az általunk feltételezett axiómák, azaz igaznak elfogadott alapfeltevések az emberről? Minden ember méltósága, az élet védelme a fogantatástól a természetes halálig, a házasság és a család méltósága s mindannak a tisztelete, amit az emberi közösségek szentnek tartanak a békesség és az igazságosság keretein belül. Ez a bibliai emberkép egy lehetséges, mai szavakkal való összefoglalása.Olyan valóságokkal találjuk szemben magunkat, amikre a történelemben még nem volt példa. Hogyan segítheti a technikai fejlődés az ember valódi sorsát? Értelmesen meg akarjuk fogalmazni a transzcendensre vonatkozó ismereteinket,
elképzeléseinket, miközben alázattal elfogadjuk, hogy a szellem és a lélek világában vannak általunk kitalálhatatlan válaszok. Ezeket ajándékba kapjuk. A tízparancsolat tíz mentőöv, a nyolc boldogság életreszóló tanács. 
A virtuális valóság helyett a valódi valóságra helyezzük a hangsúlyt! Szeretnénk énekelni az elménkkel (1Kor 14).

Forrás: ELMER, Új Ember, 2010. október 10.

 

 

Forrás:


 https://itk.ppke.hu/uploads/articles/134/file/Technikai_fejlodes_Roska_Tamas.pdf

 

 

Kapcsolódó téma: Technológiai szingularitásnak (röviden szingularitás vagy különösség) nevezzük a tudományos-fantasztikus irodalomban és a jövőkutatásban azt a lehetséges jövőbeli eseményt, amikor az emberfeletti intelligencia megjelenése miatt a technológiai fejlődés és a társadalmi változások felgyorsulnak, olyan módon és sebességgel változtatva meg a környezetet, amit a szingularitás előtt élők képtelenek felfogni vagy megbízhatóan megjósolni. Az esemény a nevét a fekete lyukak közelében létrejövő gravitációs szingularitás analógiájára kapta. A fekete lyukak közelében a jelenleg ismert fizikai modellünk használhatatlanná válik a végtelen nagy vagy nullához tartó mennyiségek megjelenése miatt. Ehhez hasonlóan a technológiai szingularitást megközelítve sem tudjuk az eseményeket előrejelezni jelenlegi jövőmodelljeinkkel...... (folytatás az alábbi linken!)

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Technol%C3%B3giai_szingularit%C3%A1s 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése