2018. január 22., hétfő

Technikai fejlődés és az ember sorsa.
Roska Tamás professzor a csúcstechnológiáról és a fél kiló kenyérről.

 

A világiaknak adható legmagasabb vatikáni kitüntetésben, a Nagy Szent Gergely Rend nagykeresztjének civil fokozatában részesült Roska Tamás, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karának alapító professzora. A hetvenéves kutató-tudós nemrégiben, Énekeljetek az elmétekkel címen kiadott könyvében a technikai fejlődés és az ember sorsának összefüggéseihez közelít - a tudós és a nemzedékeket nevelő tanár szemszögéből. Beszélgetésünk során ugyancsak ezekről a kérdésekről esett szó.

Ön tizenöt éves volt, amikor Neumann János, a számítógép atyja meghalt. Mikor ismerkedett meg a számítógéppel, az informatikával?

 

Tizenhárom éves koromban kiváló általános iskolai fizikatanárom megbabonázott az elektronikával. Ez olyan mértékben megragadta a fantáziámat, hogy a család meglepődött - édesapám, nagyapám is sebész volt -, amikor kiderült, hogy villamosmérnök, ahogy akkoriban mondták, rádiómérnök akarok lenni.A számítógéppel az egyetemen találkoztam. Kozma László egyik hazai úttörője volt ennek a területnek. Korábban külföldön az egyik első - még relés - számítógépek születésénél bábáskodott. Személyében olyan valaki tanított, aki egyben kutatója volt szakterületének.
A számítógéphez tehát az elektronikán, később a számítógéppel támogatott elektronikus áramkörtervezésen keresztül jutottam el.

Egyesek szerint az informatika - vagy milyen egységes fogalommal lehetne ezt az egész területet megragadni? - olyan önmagát építő és fejlesztő tudományág, amely még saját tárgyát sem tudja megfogalmazni.

 

Ennek a félreértésnek az egyik oka az, hogy Nyugat- Európában, aztán Magyarországon az informatika szó és használata aligha alakult szerencsésen. Neumann János után a számítógép rendszertechnikája a közelmúltig lényegében nem változott. Az erre épülő számítógép-tudományt, szoftvertechnikát és ezek széles körű alkalmazását Európában informatikaként fordították. Az évtizedeken át nagyjából azonos elvű hardveren folytatott, programozással kapcsolatos tudástechnikáról volt szó. Nálunk 1988-89 táján műszaki informatika néven előbb Veszprémben, majd Budapesten alakult meg az új egyetemi mérnöki szak.

Az informatika körül rengeteg tévhit kering. Egyrészt, mert ehhez - gondolják - mindenki ért, hiszen használják a gépeket, ha másként nem, írógép helyett. A programozás terén - a szoftvertechnológiát illetően - pedig azért több a félreértés, mert emberközeli mesterség volt: a programozásba az innováció és a gondolkodás szinte napról napra beépült. A programozás nálunk - kissé szerencsétlenül - túlságosan elvált a hardverismerettől. Két-három éve változott meg a helyzet, amióta sok milliárd tranzisztort vagyunk képesek egyetlen chipen elhelyezni. Ezzel új időszámítás kezdődött a számítástechnikában. Arra a kérdésre tehát, hogyan határozza meg magát az információs technológia, sokkal világosabb definíciót jelent a villamos- és számítógép-mérnökség, s emellett jelenik meg a szűken vett informatika, a szoftvertechnológia és a széles körű felhasználás. Mi tudatosan információs technológiai kar
vagyunk, a hardver, szoftver és alkalmazások együtt, meg még valami más - az idegtudománnyal, az agykutatással, a genetikával való kapcsolat, illetve a bionika. Az utóbbi alapszak jellegű oktatását Európában először mi indítottuk el.

Egyre többet beszélnek az informatikában a virtuális világ kialakulásáról.

 

Ez az egyik legnagyobb kihívás, elsősorban a fiatalok világában. Egy könyv olvasása - akár nyomtatott, akár elektronikus legyen -, aktív szellemi erőfeszítést és fantáziát igényel. Amikor azonban a külső világ kizárólag képi formában jelenik meg, az emberek jó részét „bekeríti" a megkapó, érdekes látvány, s olyan érzés és hamis tudat alakul ki bennük, mintha részesei lennénk a valóságnak. Amikor - sokféle okból - tömegesen elmagányosodnak a fiatalok, a virtuális világ válik az egyik pótszerré.

S ez olyan mértéket ölthet, amikor már kialakul a függés.

 

Az internetfüggést Amerikában felvették a betegségek listájára. Hogyan lehet védekezni ez ellen? A közösségépítés az egyik legjobb ellenszer: a családi és az iskolai közösség, a szerencsésebbek számára pedig egyéb, értékorientált közösségek is, például hittancsoport, kórus, kirándulások stb.

A technikai-technológiai fejlődés során a mindennapi élet működése egyre inkább áttevődik a láthatatlan, távirányítós síkra. Nem jutunk-e el oda, hogy olyan fokú bonyolultság jön létre, amely adott pillanatban ránk omlik?

 

Találkozunk erre utaló látványos példákkal. Az egyre összetettebb berendezések környezeti rizikója valóban nagy. Ma olyan objektumok - gyárak - működnek, amelyekben a környezeti katasztrófák megelőzése érdekében legalább annyi energiát kell fordítani a számítógép vezérelte berendezések és folyamatok hibáinak kiküszöbölésére, mint egy atomreaktorban.
Emlékszem, Berkeley-ben - ahol sok éven át kutattam az év egy részében - elmentem vásárolni, de hirtelen áramszünet lépett fel. Megállt az élet, semmi nem működött, nem tudtam vásárolni egy fél kiló kenyeret... Valóban megélhetjük adott helyzetben, hogy ha a számítógép felmondja a szolgálatot, mindennek vége...

Valakitől tanácsot kértem, hová mentsem el számítógépen írott anyagaimat. A következőt tanácsolta: nyomtassam ki őket, és a papírlapokat helyezzem el íróasztalom fiókjában. Ha nem lesz tűzvész, ezer évig megmaradnak...

 

Nemrég nagyon kedves ajándékot, egy több száz éves könyvet kaptam. A huszonöt évvel ezelőtti diszkeket viszont olykor már nem tudják leolvasni... Erre persze megtalálták azért a megfelelő technológiai eljárásokat.

Nem kell szembenéznünk azzal, hogy a műszaki-technikai tudás előreszaladt, s az emberi psziché még nem alkalmazkodott eléggé ehhez a tudáshoz?

 

Erre aligha adhatunk egyértelmű választ, de tény, hogy a számítógépes világban, az internet korában kellő önkontroll hiányában mintha egyre nagyobb szellemi zűrzavar hatalmasodna el
a világhálón. Honnan tudjuk, igaz-e vagy hamis, amivel ott találkozunk? Az interneten lévő angol nyelvű szövegek jelentős részét például rossz angolsággal írják...

Sokan a világhálóról levett adatokat és megállapításokat abszolút megbízható tudásként fogadják el.

 

A diákok között gyakori tévhit, hogy ha valamit kinyomtatnak a Google-ról, akkor azt már tudják is. Nincs szükség további figyelemre, tanulásra. Pedig általában megbízhatatlan, hamar elszálló, felszínes tudást jelent ez, amely a röpke átolvasás során nem válhat az ember sajátjává. Doktoranduszaimnak azt szoktam tanácsolni, hogy hetente legalább két napon ne kapcsolják be a gépet. Ha ugyanis állandóan szörföznek a világhálón, nincs idejük gondolkodni, tanulni, saját ötleteket kitalálni.

"Szellemi környezetszennyezésnek lehetünk tanúi. A televízió például rendkívüli mértékben tönkreteszi a kreatív gondolkodást - nem csak fiatalkorban."

Amit nem elmélkedünk át, nem próbálunk ki, az nem válik készségszintű ismeretté, hamar elfelejtjük, és semmivé válik.

XVI. Benedek pápa Szeretet az igazságban (Caritas in veritate) kezdetű enciklikájában a következőre hívja fel a figyelmet: utat téveszt a népek fejlődése, ha az emberiség úgy véli, képes a technika csodájának kiszolgáltatva újjáteremteni önmagát. Ez a technika útján való önmegváltás kísértése lenne?

 

A VI. fejezet szinte a mi karunk számára íródott! Visszatérve a kérdésre: mindenesetre szellemi környezetszennyezésnek lehetünk tanúi. A televízió például rendkívüli mértékben tönkreteszi a kreatív gondolkodást - nemcsak fiatalkorban. Az amerikai pszichológiai társaság évtizedekkel ezelőtt kiáltvánnyal fordult a szülőkhöz: öt-hat éves korukig ne engedjék a gyerekeket a televízió elé.
Az elmélyült tanulásnak és gondolkodásnak nincs alternatívája. Ma nagyobb előnyt jelent, mint valaha. Évekkel ezelőtt igen megragadott Edith Stein egyik könyve. Rádöbbentett arra, mit jelent valójában az elmélyült szellemi élet.
Nemrégiben egy olyan kontemplatív (szemlélődő) szerzetes nővérrel beszélgettem Kaliforniában, aki természettudományokból szerzett diplomát, kutatói múlt után lett szerzetes. A nővér egy barátom révén ismerte a mi budapesti karunkon folyó munka lényegét: hogy a természet- és műszaki tudományok, a humán és élettudományok szintézisére törekszünk az evangéliumi emberkép fényében.
A beszélgetés során megfogalmazott erre vonatkozóan néhány lényeges gondolatot. Azon tűnődtem, milyen mélységből származnak ezek? Hogyan válik a valódi világ megismerőjévé az ember? S ebben a nyelvnek, a kifejezőkészségnek óriási szerepe van. Ezért kell beszélgetnünk egymással. Ezért kell verseket tanulnunk. Az a tizennyolc éves fiatal, aki nem ismer legalább száz verset, aligha képes jól, érthetően kifejezni magát. Az anyanyelvben olyan erő lakozik, amely aligha vagy csak nehezen helyezhető át egy másik nyelvbe.

Az emberiség hajlamos a fejlődést a technikai-technológiai fejlődéssel azonosítani - mint ahogyan gazdasági téren a mindig bővített újratermeléssel. S akkor hol marad az ember valódi sorsa?

 

Vegyük csak a legutóbbi pénzügyi válságot, amely súlyos kérdéseket vetett fel. Egyrészt a megfelelő tudás hiányát, másrészt a morális felelőtlenséget. Tudjuk, hogy akik sok milliárd dolláros de facto csalásokat követtek el, kibújtak a nemzetközi ellenőrzés alól, teljesen gátlástalanul működnek. Azt 

olvashatjuk, évi három-négy milliárd dollárt nyertek a semmin!
A GDP csak az egyik közgazdasági paraméter, de mi határozza meg az életmódot, az életminőséget? Miben mérhető egy ország életmódbeli gazdagsága? Magyarországon nyolc év alatt, ha jól tudom, egymillióról hárommillióra nőtt a létminimum alatt élők száma. Ez rettenetes! Nem lehetne egyszerűbben, szolidárisabban élni? Nagy kihívás ez, a keresztény családok és közösségek számára különösen.

Hogyan lehetne a tudományos-technikai civilizációt humanizálni?

 

Karunk 1998-as megszervezésétől kezdve a csúcstechnológia csúcsával foglalkozunk. De mi ezt úgy fogalmazzuk meg: emberközpontú és természet motiválta információs technológiát tanítunk és kutatunk. Ez utóbbi azt is jelenti: a számítógépek annyira összetetté váltak, hogy az idegrendszerről való tudás és a genetikai ismeretek segítenek abban, hogy olyasmit tudjunk tervezni, ami működőképes ebben a komplexitásban, a sok ezer processzoros chipekből épített számítógépek világában.

Morálisan hogyan viszonyul az ember az általa kifejlesztett csúcstechnológiához?

 

Erre is választ találunk a már említett Szeretet az igazságban kezdetű enciklikában. Erre is gondolva májusban amerikai-magyar szimpóziumot szerveztünk a következő tartalommal: az emberi méltóság az akadémiai világban - kihívások a természettudomány, a műszaki tudomány és az orvostudomány határán. Az agykutatással és a genetikával kapcsolatos fölvetéseket, illetve az emberi megismerést és a világképet állítottuk a középpontba.Az emberiség új ismeretekre tesz szert azáltal, hogy molekuláris szinten megértjük az élet egy részét, s egészen új helyzetet teremt, hogy molekuláris, sőt néhol atomi szinten, nanométerekben mért nagyságú szerkezetekkel be is tudunk avatkozni.
Új kezdeményezés a Collegium Esztergom életre hívása, amelyet alapvető tanulmányok multidiszciplináris intézeteként lehet meghatározni. Kiemelkedő kutatók és fiatal tehetségek különböző tudományterületek együttműködése révén reflektálnak fontos kérdésekre. Ebben kiemelt szerepe van az élettudományoknak és a bionikának.

Melyek az általunk feltételezett axiómák, azaz igaznak elfogadott alapfeltevések az emberről? Minden ember méltósága, az élet védelme a fogantatástól a természetes halálig, a házasság és a család méltósága s mindannak a tisztelete, amit az emberi közösségek szentnek tartanak a békesség és az igazságosság keretein belül. Ez a bibliai emberkép egy lehetséges, mai szavakkal való összefoglalása.Olyan valóságokkal találjuk szemben magunkat, amikre a történelemben még nem volt példa. Hogyan segítheti a technikai fejlődés az ember valódi sorsát? Értelmesen meg akarjuk fogalmazni a transzcendensre vonatkozó ismereteinket,
elképzeléseinket, miközben alázattal elfogadjuk, hogy a szellem és a lélek világában vannak általunk kitalálhatatlan válaszok. Ezeket ajándékba kapjuk. A tízparancsolat tíz mentőöv, a nyolc boldogság életreszóló tanács. 
A virtuális valóság helyett a valódi valóságra helyezzük a hangsúlyt! Szeretnénk énekelni az elménkkel (1Kor 14).

Forrás: ELMER, Új Ember, 2010. október 10.

 

 

Forrás:


 https://itk.ppke.hu/uploads/articles/134/file/Technikai_fejlodes_Roska_Tamas.pdf

 

 

Kapcsolódó téma: Technológiai szingularitásnak (röviden szingularitás vagy különösség) nevezzük a tudományos-fantasztikus irodalomban és a jövőkutatásban azt a lehetséges jövőbeli eseményt, amikor az emberfeletti intelligencia megjelenése miatt a technológiai fejlődés és a társadalmi változások felgyorsulnak, olyan módon és sebességgel változtatva meg a környezetet, amit a szingularitás előtt élők képtelenek felfogni vagy megbízhatóan megjósolni. Az esemény a nevét a fekete lyukak közelében létrejövő gravitációs szingularitás analógiájára kapta. A fekete lyukak közelében a jelenleg ismert fizikai modellünk használhatatlanná válik a végtelen nagy vagy nullához tartó mennyiségek megjelenése miatt. Ehhez hasonlóan a technológiai szingularitást megközelítve sem tudjuk az eseményeket előrejelezni jelenlegi jövőmodelljeinkkel...... (folytatás az alábbi linken!)

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Technol%C3%B3giai_szingularit%C3%A1s 

2018. január 14., vasárnap

Lélegzetelállító videó a Földről:

Az emberek többsége csak álmodik arról, milyen lehet az űrből látni a Földet. A Nemzetközi Űrállomásról többször is felvettek ilyen videókat, mind csodálatos volt. Bruce W. Berry "most" készített egy összeállítást, amelyen több nevezetes helyszíni, légköri- és természeti jelenség is helyet kap. Az űrállomás minden kilencvenedik percben megkerüli a bolygót, így az ott tartózkodó űrhajósoknak határtalan lehetőségeik vannak arra, hogy lefilmezzék az érdekességeket. A videón több rövidebb timelapse-klip látható, köztük a Szaricsev-vulkán kitörése, vagy az Irén hurrikán az űrből, amikor eléri az Egyesült Államok partjait. Több sarki fényt is felvettek, készültek videók csodálatos tájakról, földrészekről és nagyvárosokról nappal és éjszaka.
2013. ápr. 4.Az internet és a közösségi hálók.

Fékevesztett fenevadak: Az internet és a közösségi hálók:


"Közzétéve a  sevaster.hu  oldal nyomán!"

 

 


Az igazán nagy változás életünkben talán az internet elterjedésével kezdődött. Egyszerre kitágult a világ, szinte bármilyen információ elérhető vált számunkra. Szakfordítóként valóban jó barátom a Google, hiszen a technika rohamos, egyre gyorsuló fejlődése új és új fogalmak, kifejezések kitalálásával és használatával jár. Ma már el sem tudnám képzelni munkámat internetes segítség nélkül, mondjuk egy vasútépítési vagy metróépítési projekt vagy egy orvostechnikai eszköz fordításában, amihez komoly segítséget nyújtanak a szakoldalak. De…

 

Közben rohamosan terjednek a blogok, híroldalak, webáruházak, mellettük pedig a közösségi hálók. Valljuk be, rátapadtunk a virtuális világra, a valós élet mára másodlagos lett, szerepe egyre törpül. A virtuális világban mondunk véleményt, keresünk barátokat, társakat, tudakozódunk, rendelünk meg árucikkeket, szerveződünk. Sokaknak a reggeli kávé megfőzése mellett első lépése, hogy megnézze, van-e üzenete, ki mit osztott meg a közösségi hálókon, miközben talán azt sem veszi észre, hogy süt a nap vagy esik az eső.
 
A modernkori emberiségnek kétféle élete volt: az internet előtti élet és az internet utáni élet. Valaha, nem is olyan régen a gyerekek csapatokba verődve játszottak, labdáztak, bicikliztek, programokat szerveztek. A felnőttek színházba, moziba jártak, kirándultak, sportoltak, társasági összejöveteleket szerveztek. De mára az egész világ saját otthonukba vonult, már ki sem kell mozdulniuk. A nagyon súlyos, káros következményeket a közösségi hálók kitalálói végig sem gondolták előre, bár valós céljuk tényleg az volt, hogy függővé tegyék az egyre növekvő felhasználótábort a dopaminlöketekkel, amiket akkor kapunk, amikor bejegyzéseinket lájkolják, megosztják. De addig etették a fenevadat, amíg az el nem szabadult, fékevesztetté nem vált.

Chamath Palihapitiky, a Facebook volt ügyvezető elnöke szerint is nagyon rossz a helyzet, amiből nehéz lesz kiutat találni, sőt, kifejezetten bűntudata van. Szerinte „olyan világban élünk most, ahol könnyű összekeverni az igazságot a népszerűséggel.” Hogy ez mennyire igaz, gondoljunk csak a népszerű oldalakra, akár hivatalos, kormányzati oldalakra. Bármit el lehet hitetni a tömegekkel, és minél többen követik az oldalt, minél több a lájk, annál hihetőbbé válik bármilyen hazugság vagy féligazság. Akinek pénze is van, reklámokkal, hirdetésekkel szintén bárkit meggyőzhet saját vélt igazságáról. Valójában elmondhatjuk, hogy akinek a kezében van a média, a hatalom és a pénz, azé az igazság.

Az internet világában komoly üzleti lehetőségek is rejlenek, amiket mind több csaló igyekszik kiaknázni. Egyes blogbejegyzések mellett megjelenő reklámok, amelyek egyre undorítóbb formát öltenek, elárulják, hogy ezeknek a bloggereknek nem a valós hír terjesztése a céljuk, hanem a reklámbevételeik növelése. Ugyanakkor könnyen lebuktathatók. Elég, ha a figyelmes olvasó utána olvas a hírnek, a neveknek. A Google-ban jól működik a képkereső is, ami gyakran mutatja meg, hogy a cikkben felhasznált kép egészen más környezetben készült. Jellemzően ilyen figyelemfelkeltő kezdőszavakat használnak: Borzalom! Szörnyűséges! Hihetetlen! Meghökkentő! Döbbenetes!
Ezek az oldalak olyan szempontból is károsak, hogy a társadalom számára fontos információk félig hamis előadásával lejáratják a társadalmat jobbítani akarókat és azok elméleteit. Az alábbi képen látható blog például nem létező orvosokról beszél. Jobb oldalon pedig jól láthatók az undorító, pénzt hozó reklámok.
A hangzatos szavakat megfigyelhetjük a bulvárszintre lesüllyedt közmédiában is, ami nevetséges szóhasználata mellett az emberiséget érintő fontos, közcélokat szolgáló események helyett egyre gyakrabban a celebek szokásairól, ruházatáról, hajviseletéről, egymás közötti viszonyaikról, személyes dolgaikról számolnak be a vezető hírekben.
És persze ne feledkezzünk meg azokról a YouTube sztárokról sem, akik sokmilliós bevételük érdekében érzéktelenül, gátlásoktól mentesen bármire képesek, ahogy Logan Paul vlogger, aki a japán öngyilkosok erdejébe, az Aokigahara erdőbe látogatva egy fán függő öngyilkos holttestről készült videót töltött fel az oldalára, pillanatok alatt többmilliós nézettséget hozva. A videót természetesen le kellett vennie az igen jelentős közfelháborodás miatt, de bocsánatkérő videóját pár nap alatt szintén kb. 42 millióan nézték meg, ami feltehetően újabb nagyon komoly bevételt hozott neki.

Fel kell végre ismernünk, hogy agyprogramozás áldozatai lettünk, fel lettünk áldozva a profit oltárán, mert ezt még a közösségi hálók korábbi vezetői is beismerik. A Facebook, a többi közösségi háló és a weboldalak összefonódása mára a karaktergyilkosságokat is lehetővé tette a hamis hírekkel vagy féligazságokkal egy olyan felgyorsult virtuális világban, ahol az emberek mind nagyobb figyelemre, elismerésre vágynak perceken belül, amiért képesek vélt vagy felnagyított sérelmeikre hivatkozva, akár ismert személyek nevének felhasználásával, sőt, megbecstelenítésével saját magukra felhívni a figyelmet (pl. #meetoo kampány). A virtuális világ személytelen, nem látjuk szemtől-szemben a hírek áldozatait, csak önmagunkat látjuk. Önmagunkat, aki kicsi gyerekkora óta versenyre lett kényszerítve egy osztályozós és pontozós oktatási rendszerben, a munkahelyen, a sportban, és most lehetőséget kaptunk arra, hogy gyorsan, hatékonyan kapjunk elismerést lájkok, szívescskék, hozzászólások, egyetértések formájában. Már nem az a fontos, hogy környezetünkkel szerettessük meg magunkat, hanem számunkra ismeretlen személyek tömegével.

A fentiek ellenére úgy gondolom, hogy mint minden más esetben, itt is a mértéktartás a fontos. Nem ellenségünk az internet, és nem ellenségünk a Facebook. Meg kell tanulnunk helyesen használni. Alapvetően fontos utána olvasni a gyanús, szenzációhajhász híreknek, és kétkedéssel fogadni mindent, amiről nem tudunk 100%-ban meggyőződni. Tartozunk ennyivel embertársainknak, akiket a média a profit, vagy a mindenkori politikai elit a hatalom oltárán éppen feláldozni készül.
Jó hír továbbá, hogy Zuckerberg bejelentette, felveszik a harcot az álhírek terjesztése és a lájkvadász megosztások ellen. Várjuk az eredményeket.

 A Facebook volt vezetőinek nyilatkozata a közösségi hálókról:


 VIDEÓ: 


Közzétett  bejegyzés forrása:

 http://sevaster.sevaster.hu/2018/01/13/fekevesztett-fenevadak-az-internet-es-a-kozossegi-halok/

2018. január 9., kedd

Utazás a Föld középpontjába /Down To The Earth's Core/A film egy rendkívüli, több mint hatezer kilométeres utazásra hívja a nézőket a Föld felszínétől egészen a belső magig, egyetlen vágatlan, látványos felvételfolyam segítségével

2018. január 7., vasárnap

NASA Gigapixels of Andromeda 4K

* 1001. Bejegyzés : BLOGSTATISZTIKA / 2018 .Jan. 07.


-Tények Erődje-

NASA’s Mars Opportunity rover completes marathon 26-mile trek& (1000.  blogos  bejegyzés)

A 3D-fémnyomtatás:

A 3D-nyomtatók akár fémből lévő elemeket is elkészíthetnek, mindez alapjaiban rengetheti meg az ipart.

 

 

 A fémporból való 3D-nyomtatás nagyon jó úton halad afelé, hogy kilépjen a kísérleti szakaszból és világszerte elterjedjen. Egyre több fémelemet készítenek porból és lézer segítségével. A szakértők azt prognosztizálják, hogy a területen 2025-ig 35 százalékos növekedés valósulhat meg. A technológia tömeges elterjedésével és alkalmazásával csökkenhetnek mind a kompatibilis 3D-nyomtatók, mind az egyes elkészített egységek költségei. Az előnyök egyértelműek: az eljárás lehetővé teszi a teljesen új, akár nagyon bonyolult formájú elemek legyártását is, amelyekre a hagyományos fémfeldolgozás műszaki vagy gazdasági szempontból nem lenne képes. Ráadásul egy-egy termék vagy alkatrész sokkal kevesebb anyagból és kisebb erőfeszítésekkel készülhet el, hiszen mérséklődik a hibaarány.

A 3D-fémnyomtatás előnye továbbá, hogy akár a növény- és állatvilág nagyon bonyolult struktúráit is le lehet másolni a segítségével. A pelikánnak például olyan csontjai vannak, amelyek szinte üregesek, de a belül található hajszálvékony támasztó-elemeknek köszönhetően mégis rendkívül erősek. Amennyiben egy ilyen struktúrát sikerül a számítógéppel lemodellezni, majd 3D-nyomtatással elkészíteni, akkor teljesen újszerű, könnyű, de mégis nagyon robusztus konstrukciók megalkotása válik lehetővé.

A General Electric egy sugárhajtómű 18 részegységét egyetlen összetett komponenssé tudta összeolvasztani, ezáltal 25 százalékkal csökkent a hajtómű súlya, az élettartama viszont az ötszörösére nőtt. Az Airbus A380-ban alkalmazott, 3D-nyomtatással gyártott csatok 45 százalékkal kisebb súlyúak, mint a hagyományos modellek. Emiatt egy A380 a teljes élettartama során akár 2 millió euró értékű kerozint is meg tud takarítani. A súlycsökkenés komoly költségmegtakarítást eredményez. 

 
Egy másik példa, hogy a Siemens mérnökeinek normális esetekben 44 hétre van szükségük ahhoz, hogy egy erőműben kijavítsanak egy kopott égőt. Mostanra ez az idő 4 hétre csökkent. A tartalékrészek legyártása helyett ugyanis az égőfejekről leszednek 11 mm réteget, majd 3D-fémnyomtatással ismét felviszik a lekopott részeket. Az új technológia lehetővé teszi azt is, hogy a régi égőket a legújabb generációs megoldásokra cseréljék ki. Az üzemeltetők így sokkal gyorsabban ismét üzembe helyezhetik az erőművet, azaz a Siemens előnybe kerül a versenytársaival szemben, akik nem rendelkeznek ilyen ajánlattal.

A Domin Fluid Power nevű angol gyártó úgy számolja, hogy egyetlen kilogramm súly megtakarításával a Forma-1-ben 120 000 dollár, az űrhajózásban több mint 25 000 dollár, a repülőgépeknél 1200 - 13 000 dollár közötti, míg az autógyártásban 20 és 600 dollár közötti összeg spórolható meg.

A Caterpillar és a John Deere a felhőgyártás nevű eljárást tanulmányozza. Ez azt jelenti, hogy a traktorokhoz vagy a markolókhoz szánt tartalékalkatrészekkel kapcsolatos adatokat egy külön rendszerben tárolják, amelyhez világszerte minden érintett hozzáférhet. Amennyiben egy műhelynek például szüksége van egy alkatrészre, akkor elegendő az adatokat letölteni, majd az adott komponens kinyomtatható. Így megszűnnek a magas tárolási és szállítási költségek, valamint a vámok, miközben a pótalkatrészek gyorsabban és olcsóbban elérhetővé válnak.

Ugyanakkor nem minden műhely fog 3D-fémnyomtatót vásárolni, új üzleti modellek alakulhatnak ki, s létrejöhetnek kifejezetten alkatrészek kinyomtatására szakosodott vállalkozások és beszállítók. A gyártás, az értékteremtés helyhez kötötté válik és a 3D-nyomtatással mind a nagyobb mennyiségek, mind az egyedi megrendelések teljesíthetők lesznek. A folyamatból elsősorban a jól képzett munkaerővel és nagy belföldi kereslettel rendelkező országok profitálhatnak.

 

 Forrás: sg.hu / faz.net

 

Szöveg Forrása : 

 

 http://komlomedia.hu/14-iq-light/9194-uj-szintet-jelent-a-3d-femnyomtatasVideók: 


*


Kapcsolódó hírek erről a témáról: 


finiselesnel/