2016. február 24., szerda

Ki volt Mátyás király?"Ilyen vala a mi jó Mátyás királyunk, aki mellé avagy igen kevés, avagy senki keresztyén királyok közül, kik utána voltak, ne álljon hasonlatosságért, mert bizony megocsúsodik érdeme Mátyás mellett s elvész tündöklősége, mint a csillagoknak nap támadásán !!"
- Zrínyi -

"Győzhetetlen Mátyás király”: így nevezték már életében. Ha igaz volt akkor, most még igazabb, mert a szívekben élő uralkodót nem lehet legyőzni, megfoghatatlan és legyűrhetetlen sereggel harcol.
Egyik legnemesebb késői ellenfele, II. József megérezte és bevallotta, hogy a magyarok szívében még mindig Mátyás régi országa él, s ezért nem kell az övé. Hasztalan öltött álruhát s kereste föl alattvalóit, hasztalan törekedett őszintén népei javára, hiába ígérte, hogy el fogja feledtetni Mátyást a magyarokkal: az ígéretet nem tudta beváltani. Pedig Mátyás király nem adott országot és hitet a magyarnak, mint Szent István, nem építette újjá, mint a tatárjárás után IV. Béla. Nem érte el Nagy Lajos hatalmát, sőt minden összeomlott, amit alkotott. Szent Istvánra, az országépítőre mély bizalommal tekint népe, de csak imával tudja elérni. Mátyás király azonban mellette áll bizalmasan és derűsen, álruhában !!
Mi a nyitja mindennek?
Talán csak az, hogy Mátyás király az első modern magyar ember. A magyar középkorból nőtt ki, de az eljövendő századok minden szép emberi vonását kivirágoztatta magában. A nagy Hunyadi-sarjadék politikájának, sikereinek, halhatatlanságának kulcsa: Mátyás, az ember !!


*(Bővebben itt!) Forrás: http://mek.oszk.hu/05900/05982/html/gmkardos0002.html

Hunyadi Mátyás 573 éve született Kolozsvárott (1443. február 23. – Bécs, 1490. április 6.) magyar szakrális nagykirály !! Nevezik Corvin Mátyásnak, az igazságos Mátyás királynak, hivatalosan I. Mátyásnak, de a köznyelv egyszerűen mint Mátyás királyt emlegeti. Neve latinul és németül Matthias Corvinus, olaszul Mattia Corvino, szlovákul: Matej Korvín vagy Kráľ Matej, csehül: Matyáš Korvín, horvátul és szlovénül: Matija Korvin, lengyelül: Maciej Korwin, szerbül: Матија Корвин, románul Matei/Matia Corvin. Aláírásában a Mathias Rex (Mátyás király) tűnik fel !! Magyarországon 1458 és 1490 között uralkodott. 1469-től cseh király, 1486-tól Ausztria hercege. A magyar hagyomány az egyik legnagyobb magyar királyként tartja számon, akinek emlékét sok népmese és monda is őrzi !!

(Forrás: A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából)


HUNYADI MÁTYÁS (1458-1490)

I. HATALOMRA JUTÁSA:
V. László király még nagyon fiatal. Hívei a Cillei-Garai bárói liga tagja.
Szembekerülnek Hunyadiakkal. Hunyadi László (Hunyadi János idősebb fia) elfogják, és lefejezik, míg öccsét,
Mátyást fogságban tartják és Prágába szállítják. 1458: V. László hirtelen halála miatt a rendek az országgyűlésen új uralkodót választanak. Szilágyi Mihályt
(Hunyadi János sógora) eléri, hogy Mátyást válasszák meg. Mátyás váltságdíj, és cseh király lányával kötött házassága fejében hazajöhet Magyarországra !!

II. HATALOM MEGSZILÁRDÍTÁSA:
A bárókat háttérbe szorította (pl.: Szilágyi Mihályt is), és a köznemesek jogait erősítette meg. Saját híveit (pl.:
Vitézi Jánost, Ernuszt Jánost, Janus Pannonius) nevezi ki a fontos tisztségekbe.
1463: korábbi hívei fellázadnak Mátyás ellen, ennek leverése után változtat a politikáján. Ehhez hozzájárult, hogy
1463-ban egyezséget köt III. Frigyessel a Szent Korona visszaadásáról: Bécsújhelyi szerződés:
Fizet a Koronáért Ha fiú utód nélkül hal meg Mátyás, akkor Habsburgokra száll a trón 1464.03.29-ben hivatalosan is megkoronázzák Mátyás !!

III. ÁLLAMSZERVEZETI REFORMJAI:
1. szakképzett, királytól függő, nemesi vagy polgári származású, állandó tisztviselőket alkalmaz
2. csökkenti a királyi tanács befolyását, átszervezi a kancelláriát, központi bíróságot hoz létre
3. Jövedelem
a) ismételten bevezeti a nemesfém monopóliumot
b) több régi adót megszüntet, mert sokan mentesülnek alóluk
c) bevezeti a füstpénzt: jobbágy-háztartásonként kell fizetni (hasonló a kapuadóhoz, de azt jobbágytelkenként
kell fizetni; nem számított, hogy egy telken hány család élt)
d) a legnagyobb tételt a hadiadó jelenti
Megnövekedett bevételei teszik lehetővé, hogy jól képzett zsoldossereget tartson fenn. Évi 750 ezer arany Ft !!

IV. HADSEREGE:
Zsoldossereg (Fekete Sereg): háború esetén 15000-20000 főből állt, alapját a legyőzött huszita vezér,
Giskra csapatai adták. Mellettük lengyel, német zsoldosok !!
4 fegyvernem: nehézlovasság, könnyűlovasság, gyalogság, tüzérség
Folytatta a török ellen a déli végvárrendszer kiépítését. Ennek külső vonala az Al-Dunától az Adriáig tartott
(Nándorfehérvár, Szabács, Jajca), belső vonalának fontos tagjai: Karán sebes, Lúgos, Temesvár !!

V. HARCAI:
Török ellen: aktív védekező politika esősorban. Uralma kezdetén visszafoglalja a déli végvárakat 1476-ban visszaszerzi Szabácsot, 1479-ben Kinizsi Pál Kenyérmezőnél legyőzi a török sereget. Végül a török szultán, II. Bajezid békét köt vele. Nyugati politika: célja a német-római császári cím megszerzésére Cseh trónt akarja megszerezni (a cseh király az egyik választófejedelem), csak Morvaország lesz az övé, majd elfoglalja Bécset, és 1485-ben ide helyezi át székhelyét !!

VI. MÁTYÁS, A RENESZÁNSZ URALKODÓ:
Jövedelemből támogatja a kultúra fejlesztését. Ezt segítette az is, hogy feleségül vette az itáliai születésű Beatrixot.
Nagy építkezéseket folytat Budán és Visegrádon. Híres a könyvtára: Bibliotheka Corviniana (corvinák) 2500 kötet.
Bevezette a Nápolyi etikettet (kés-villával enni, előzetes bejelentkezés)


HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA:
Hunyadi János kisebbik fiát 1458-ban választotta az országgyűlés Magyarország királyává. Az ifjú, mindössze 15 éves Mátyás király (1458–1490) már uralkodása kezdetén rendkívül határozottnak bizonyult. Kit fegyverrel, kit furfanggal, kit pénzzel bírt hatalmának támogatására. Néhány év alatt sikerült uralmát megszilárdítania.
Átszervezte, megújította a központi királyi hivatalokat. A királyi hivatalok közül különösen a kancellária töltött be jelentős szerepet. Itt állították ki a királyi okleveleket, s itt készítették elő a rendeleteket, törvényeket. A hivatali munkát Mátyás idején a királyhoz hűséges, fizetett hivatalnokok végezték !!

Mátyás uralmának legerősebb támasza a zsoldossereg volt. A zömében csehekből és lengyelekből álló fizetett sereg létszáma 15–20 ezer fős lehetett. A központi királyi hivatalok és a zsoldoshadsereg fönntartása rengeteg pénzt emésztett fel. Ezért Mátyás ösztönözte az ipar, a kereskedelem és a városok fejlődését. Pártolta az alacsony sorból felemelkedő tehetséges fiatalokat. Mátyás jövedelmének legnagyobb része a jobbágyokra kivetett súlyos állami adókból származott. Az igen magas, évi kb. 700–800 ezer forintos bevétellel Mátyás állama Európa legnagyobb, legerősebb hatalmaihoz közelített. Ezt az összeget a francia vagy a spanyol király bevétele is csak kevéssel haladta meg !!

MÁTYÁS KÜLPOLITIKÁJA:
A jól kiképzett katonákat Mátyás négy fegyvernemre osztotta: könnyű- és nehézlovasság, gyalogság, tüzérség.
A később „fekete seregnek” nevezett haderőt vasfegyelem tartotta össze !!
A törökök kisebb csapatai Mátyás megválasztása után is gyakran be-betörtek az országba. Az uralkodó hadai sikerrel verték vissza ezeket a támadásokat. Mátyás ugyanakkor úgy látta, hogy a török balkáni uralmának megtöréséhez Magyarország ereje nem elegendő.
Ezért a nagyobb támadó hadjáratok helyett inkább a végvárrendszert erősítette.
A déli végvárvonal az ő uralkodása alatt érte el a legnagyobb kiterjedését.
Mátyás hadjáratokat vezetett Csehországba, Sziléziába, Ausztriába.
Egy időre még Bécset is sikerült elfoglalnia. Hódításaival Magyarországot Közép-Európa egyik legjelentősebb hatalmává tette. Fő célját, a német-római császári trón megszerzését azonban nem sikerült elérnie !!

MÁTYÁS, A TUDOMÁNYOK ÉS A MŰVÉSZETEK PÁRTOLÓJA
1. Mátyás király könyvtárának két gyönyörű darabja. Miért szép a jobb oldali képen látható kötéstábla?
Mátyás király bőkezűen támogatta a tudományokat és a művészeteket.
Budai és visegrádi palotáját külföldi mesterek építették át új, reneszánsz stílusban. Híres könyvtárában gyönyörűen festett, selyembe, bársonyba, bőrbe kötött kéziratos könyvek, kódexek sorjáztak. Ezeket a drága könyveket a Hunyadiak hollós címere díszítette, ezért nevezték corvináknak (korvina, corvus = holló).

Mátyás idején kezdte meg működését az első magyar nyomda. A király reneszánsz udvara vonzotta a külföldi, főleg olasz tudósokat, írókat, költőket. A királyi udvar a korabeli európai művészet egyik központja lett !!
 

Összegzés:
Mátyás király a 15. század második felében uralkodott. Erős királyi hatalmat épített ki.
A török elleni védelem érdekében megerősítette a déli végvárrendszert.
Hódításaival Magyarországot Közép-Európa jelentős hatalmává tette.
Udvara az európai művészetek egyik központja lett !!
Mátyás, az igazságos!!!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése